Sociální služby

Poskytujeme terénní služby pro romskou národnostní menšinu a osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách i ostatním skupinám uživatelů dle individuálních požadavků

Bezplatné právní a sociální poradenství – společné hledání možnosti řešení vzniklých nepříznivých životních situací, uplatňování práv a oprávněných zájmů, administrativní podpora a asistence při jednáních na úřadech, zprostředkování navazujících služeb, jejich vyhledávání, doporučení a jejich možné kontaktování  – spolupracujeme s právníkem

Program řešení docházky dětí do školy – zprostředkování kontaktů mezi rodinou a školou prostřednictvím asistentů pedagogů, vytváření podmínek pro pravidelnou školní docházku do mateřské, základní i střední školy. Dživipen umožnil studium kurzu asistenta pedagoga čtyřem osobám středního vzdělání

Program podpory ke zvyšování kvalifikace – podpora vzdělávání a při hledání a výběru vhodného zaměstnání, Kurs gramotnosti, Motivační kurzy a následné zprostředkování rekvalifikace. V současné době jsme příjemci dotace z MPSV na program Pomocná ruka – jedná se o rekvalifikační kurzy pro zájemce z naší cílové skupiny

Program řešení bydlení – podpora a pomoc osobám se zdravotním postižením při hledání vhodného bydlení, podpora samostatného bydlení a dohled při sjednávání Smlouvy o ubytování, spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi – Eurotopia, FOD apod.

Program řešení finanční gramotnosti – motivační programy pro řešení nevýhodných půjček, prevence vzniku lichvy, v roce 2010 jsme realizovali kurz Finanční gramotnosti – „Krok správným směrem“, dotaci poskytl KÚ MSK.

Program prevence proti vzniku negativních společenských jevů – dopomoc při řešení prostituce a dětské delikvence – při realizaci terénních služeb v těchto krizových případech zprostředkováváme kontakty s nestátními organizacemi, intenzívně spolupracujeme se státními institucemi a Policií ČR